LAV
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Lietotāja vienošanās

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2023

Šī lietotāja vienošanās regulē attiecības starp fizisko un juridisko personu (tālāk Lietotājs) no vienas puses, un Okidoki OÜ (tālāk Okidoki OÜ) no otras puses (tālāk Lietotājs un Okidoki OÜ, kopā — Puses), interneta vidē okidoki (tālāk okidoki).

Reģistrējoties un sākot lietot okidoki, lietotājs apstiprina, ka:

 • viņam ir ne mazāk kā 16 gadu

 • viņam ir visas no tiesību aktiem izrietošās okidoki lietošanas atļaujas

 • viņš ir iepazinies ar šīs vienošanās nosacījumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot

 • viņš ir iepazinies ar okidoki papildus nosacījumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot

Nosacījumi

 1. 1. Definējumi

  1. 1.1. okidoki — virtuālā vide, kas atrodas interneta adresē shustrov.dev.okidoki.lv (tai skaitā jebkura cita interneta lappuse, kas pieder okidoki), apakšlappuses, lappuses sociālajos tīklos un citas lappuses, tai skaitā tās, kuras pieder kompānijai Okidoki OÜ ar reģistrācijas numuru 11511100.

  2. 1.2. Lietotājs — fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies okidoki (tai skaitā citās interneta lappusēs, kuras okidoki).

  3. 1.3. Konts — fiziskas vai juridiskas personas virtuālais konts okidoki.

  4. 1.4. Pakalpojums, kuru lietotājam sniedzis Okidoki OÜ — pakalpojums (tai skaitā okidoki lietošanas iespējas pakalpojums, kas ietver konta reģistrēšanu (konts okidoki) sludinājumu apstrādi.

  5. 1.5. Cenu lapa — dokuments, kur fiksētas Okidoki OÜ sniegto pakalpojumu cenas.

  6. 1.6. Darba diena — kalendārā diena (no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 17:00), kas nav brīvdiena, valsts vai nacionālo svētku diena.

  7. 1.7. Lietotāja vienošanās — šis dokuments, kas regulē Okidoki OÜ un lietotāja attiecības, kā arī reglamentē juridisko pamatojumu.

  8. 1.8. Nosacījumi — šī dokumenta neatņemama daļa.

  9. 1.9. Papildus nosacījumi — šī dokumenta neatņemama daļa: konfidencialitātes vienošanās, noteikumi sludinājumiem, aizliegtie priekšmeti.

  10. 1.10. Tiesiskais akts — likums, kas ir spēkā Igaunijas Republikas teritorijā.

 2. 2. Okidoki OÜ atbildība, tiesības un pienākumi

  1. 2.1. Okidoki OÜ neatbild par okidoki mājas lapā lietotāja sniegto un publicēto reklāmu, kā arī par reklamējamo pakalpojumu vai produktu saturu, pieejamību un ticamību.

  2. 2.2. Okidoki OÜ neatbild par visiem iespējamiem strīdiem starp mājas lapas okidoki lietotājiem, tai skaitā tiesvedību, prasījumiem un prasībām.

  3. 2.3. Okidoki OÜ nekādu apstākļu gadījumā neatbild par kaitējumu, kas radies sniegto pakalpojumu lietošanas vai lietošanas neiespējamības gadījumā.

  4. 2.4. Okidoki OÜ ir tiesības dzēst, mainīt un pārtraukt lietotāja pakalpojumu vai preču reklāmu (sludinājumu) mājas lapā okidoki bez brīdināšanas, pēc sava ieskata.

  5. 2.5. Okidoki OÜ ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt mājas lapā okidoki publicētos reklāmas sludinājumus par pakalpojumiem vai precēm, informējot lietotājus mājas lapā okidoki.

  6. 2.6. Okidoki OÜ ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt nosacījumus, kas stājas spēkā no to publicēšanas brīža mājas lapā okidoki.

  7. 2.7. Okidoki OÜ ir tiesības ierobežot piekļuvi vai bloķēt lietotājus gadījumā, ja lietotāji nodara kaitējumu mājas lapai okidoki, rada dažādas juridiskas problēmas, pārkāpj likumus, intelektuālā īpašuma tiesības vai citas vienošanās (tai skaitā veic pārkāpumus, kas uzskaitīti 9.1.punktā), un prasīt soda naudu, kaitējuma atlīdzināšanu (palaisto izdevīgumu un izdevumus, kas saistīti ar pārtrauktu komercdarbību).

  8. 2.8. Okidoki OÜ ir tiesības bez brīdināšanas mainīt jebkuru informāciju.

  9. 2.9. Okidoki OÜ ir tiesības neatbildēt uz lietotāja vēstuli, kā arī ignorēt lūgumus, prasības vai pieprasījumus, kas ir pretrunā tiesiskajiem aktiem, līguma pašreizējiem vai papildus nosacījumiem.

  10. 2.10. Okidoki OÜ apņemas nodrošināt pakalpojumu īstenošanu, gadījumā, ja tas nav pretrunā ar šī līguma nosacījumiem. Okidoki OÜ neuzņemas saistības pakalpojumu īstenošanas nodrošināšanā mājas lapā okidoki gadījumā, ja tas kaitē tā reputācijai citu lietotāju acīs, pats par sevi ir ekonomiski kaitējošs Okidoki OÜ, nav iespējams nepārvaramas varas rezultātā, tehnisku iemeslu dēļ vai jebkura cita iemesla dēļ, kas pārkāpj citu lietotāju intereses.

 3. 3. Lietotāja atbildība, tiesības un pienākumi

  1. 3.1. Lietotājs patstāvīgi atbild par nepatiesu datu sniegšanu par sevi mājas lapā okidoki.

  2. 3.2. Lietotājam ir tiesības reģistrēties un izmantot tikai vienu kontu.

  3. 3.3. Lietotājam ir tiesības iegādāties pakalpojumus vai preces, kas publicētas mājas lapā okidoki

  4. 3.4. Lietotājs apņemas mājas lapā okidoki uzvesties atbilstoši šiem nosacījumiem, godprātīgi un saskaņā ar Igaunijā spēkā esošajiem tiesiskajiem aktiem.

  5. 3.5. Lietotājs apņemas patstāvīgi atbildēt par mājas lapā okidoki publicēto sludinājumu saturu, reklamēto pakalpojumu un preču kvalitāti, kā arī par to ticamību un pieejamību.

  6. 3.6. Lietotājs apņemas izmantot mājas lapu okidoki saskaņā ar šiem nosacījumiem.

  7. 3.7. Lietotājs apņemas par sevi sniegt tikai patiesus datus mājas lapā okidoki.

  8. 3.8. Lietotājs apņemas nekavējoties ziņot Okidoki OÜ par visām problēmām, kas saistītas ar mājas lapas okidoki.

   izmantošanu.
  9. 3.9. Lietotājs apņemas informēt Okidoki OÜ par apstākļiem, kas var kavēt pienācīgu šo nosacījumu ievērošanu.

  10. 3.10. Lietotājs apņemas nodot audiovizuālu sludinājumu saturu, tai skaitā tekstu, neekskluzīvā Okidoki OÜ īpašumā; neveikt darbības, kas radītu pārmērīgi lielu slodzi mājas lapas okidoki infrastruktūrai; neizmantot jebkādas automātiskās programmas informācijas vākšanai vai piekļuvei informācijai okidokimājas lapās.

 4. 4. Pušu atbildība

  1. 4.1. Ar šo līgumu uzņemto saistību pienācīgas neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā puses nes tiesiskajos aktos paredzēto atbildību.

 5. 5. Konfidencialitāte

  1. 5.1. Lietotājs dod atļauju Okidoki OÜ apstrādāt, lietot savus personīgos datus un nosūtīt ziņojumus.

  2. 5.2. Lietotājam vienmēr ir tiesības atteikties no ziņojumu nosūtīšanas no Okidoki OÜ.

  3. 5.3. Okidoki OÜ apņemas neatklāt lietotāja personīgos datus trešajām personām, izņemot tiesiskajos aktos paredzētajos gadījumos.

 6. 6. Ziņojumi

  1. 6.1. Okidoki OÜ lietotājam nosūta personīgos ziņojumus atkarībā no nosūtāmā ziņojuma satura – uz lietotāja norādīto pasta adresi, elektronisko pastu vai pašapkalpošanās sadaļu. Tādi ziņojumi tiek uzskatīti par lietotāja saņemtiem pēc (5) darba dienām no nosūtīšanas brīža.

 7. 7. Strīdu risināšana

  1. 7.1. Okidoki OÜ un lietotājs vadās pēc tiesiskajiem aktiem.

  2. 7.2. Strīdus jautājumi tiek risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja tas nav iespējams, strīds tiek risināts tiesā.

 8. 8. Traktējums

  1. 8.1. Šī līguma nosacījums jātraktē kopā ar citiem šī paša līguma nosacījumiem, dodot katram no tiem nozīmi, kas izriet no šī līguma, kā veselu nozīmi. Traktējot nosacījumus, tiek dota priekšroka traktējumam, kas līguma nosacījumu padarīs likumīgu un efektīvu. Šaubu par izteicienu, kuram var būt vairāk kā viena nozīme, gadījumā jāsaprot tā, kā tas būtu vairāk piemērots pēc būtības nosacījumiem un to mērķim.

 9. 9. Līguma pārkāpums

  1. 9.1. Līguma pārkāpums ir:

   1. 9.1.1. mājas lapā okidoki esošas informācijas reproducēšana vai publicēšana bez Okidoki OÜ atļaujas. Mājas lapā okidoki ietvertās informācijas kopēšanu veic tikai fiziskas personas personīgai lietošanai

   2. 9.1.2. kļūdainu, neprecīzu vai maldinošu datu sniegšana (tai skaitā personīgās informācijas vai personīgo datu);

   3. 9.1.3. konta nodošana trešajai personai bez iepriekšējas Okidoki OÜ atļaujas;

   4. 9.1.4. spama izplatīšana un elektronisko vēstuļu nosūtīšana citiem lietotājiem bez viņu piekrišanas (tai skaitā masveida nosūtīšana);

   5. 9.1.5. datorvīrusu vai citu tehnoloģiju izplatīšana, kas var kaitēt mājas lapai okidoki vai tās lietotāju interesēm un īpašumam.

   6. 9.1.6. kūdīšana uz naidu, necenzētas leksikas lietošana, vardarbības propagandēšana;

   7. 9.1.7. vairāku kontu reģistrācija un izmantošana mājas lapā okidoki;

   8. 9.1.8. jebkāda cita darbība, kas kaitē mājas lapas okidoki reputācijai citu lietotāju acīs, pārtrauc korektu mājas lapas okidoki darbību (tai skaitā pazemina drošību un samazina aktīvo lietotāju skaitu), mazina pakalpojumu kvalitāti un Okidoki OÜ peļņu, kā arī pārkāpj citu lietotāju intereses un tiesības.

  2. 9.2. Līguma pārkāpuma gadījumā lietotājs apņemas atlīdzināt Okidoki OÜ garām palaisto labumu un izdevumus, kas saistīti ar korektas komercdarbības pārtraukšanu, un samaksāt līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  3. 9.3. Reģistrējot un izmantojot mājas lapā okidoki vairākus (vairāk par vienu) kontus, lietotājs apņemas samaksāt Okidoki OÜ līgumsodu par katru sludinājumu, kas publicēts no papildus konta.

  4. 9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo lietotāju no šo nosacījumu saistību izpildes. Šo nosacījumu pārkāpuma gadījumā Okidoki OÜ var prasīt līgumsodu neatkarīgi no faktiskā kaitējuma un pārkāpuma svarīguma.

 10. 10. Citi nosacījumi

  1. 10.1. Gadījumā, ja šī līguma nosacījumi būs pretrunā ar tiesiskajiem aktiem, citas līguma daļas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Konstatētā pretruna tiesiskajiem aktiem tiek nomainīta no Okidoki OÜ puses ar atbilstošu tiesisko aktu, kas pēc iespējas precīzāk ir piemērots sākotnējiem nosacījumiem.

  2. 10.2. Lietotājs tiek uzskatīts par atbildīgu par šiem nosacījumiem, ja par pārkāpumu ir atbildīgs lietotāja pārstāvis (valdes loceklis, to aizvietojošā persona, vai arī cits cilvēks, kas viņu pārstāv), kurš ir izmantojis kontu savai ekonomiskajai darbībai, tai skaitā darbinieks, kalpotājs, galvotājs vai lietotāja klients.

  3. 10.3. Lietotājs tiek uzskatīts par informētu par jebkādiem iespējamiem apstākļiem vai tiek uzskatīts par iepazīstinātu iepriekš, tāpat tiek pieņemts, ka viņam bija jāzina vai jāparedz apstāklis, kuru zināja, paredzēja vai bija jāzina, vai tas bija jāparedz cilvēkam jebkādu apstākļu gadījumā, par ko atbild lietotājs.

  4. 10.4. Šajos nosacījumos noteiktās saistības tiek izpildītas saskaņā ar nosacījumos noteiktajiem termiņiem, bet, ja nosacījumos termiņi nav paredzēti, tad ne vēlāk par (5) darba dienām no brīža, kad no lietotāja vai Okidoki OÜ puses izvirzītas atbilstošas prasības.

  5. 10.5. Gadījumā, ja mājas lapa okidoki nav darbojusies tehnisku iemeslu dēļ, kā rezultātā lietotājam nav bijusi iespēja izmantot no Okidoki OÜ iegādāto pakalpojumu pilnībā vai daļēji, Okidoki OÜ dod lietotājam iespēju pievienot neizmantotās dienas vai arī atgūt neizmantoto naudu uz rakstiska iesnieguma pamata, kas iesniegts ne vēlāk kā 30 dienas no mājas lapas okidoki darbības atjaunošanas brīža. Iesniegums tiks izskatīts 20 darba dienu laikā.

  6. 10.6. Gadījumā, ja lietotājs ir pārliecināts par to, ka viņa konta bloķēšana no Okidoki OÜ puses ir netaisna, lietotājam ir tiesības iesniegt Okidoki OÜ rakstisku iesniegumu ar paskaidrojumu. Iesniegums tiks izskatīts 20 darba dienu laikā. Gadījumā, ja Okidoki OÜ izlems par labu lietotājam, viņa konta bloķēšana tiks atcelta. Okidoki OÜ atstāj sev tiesības neatbildēt uz iesniegumu.

  7. 10.7. Šī līguma darbību neietekmē tas apstāklis, ka puses nav vienojušās par apstākļiem, kas ir būtiski to tiesību un saistību noteikšanai, un ļauj pieņemt, ka līgums būtu ticis noslēgts arī bez šiem neatrunātajiem nosacījumiem. Tādā gadījumā tiek piemērots nosacījums, kas, ņemot vērā dotos apstākļus, ir saprātīgs, vadoties pēc pušu vēlmēm, līguma būtības un mērķa, kā arī godprātības.

 11. 11. Pakalpojumu cena un to apmaksa

  1. 11.1. reģistrācija ir bez maksas. Okidoki OÜ atstāj sev tiesības mainīt cenas par papildus pakalpojumiem jebkurā laikā bez iepriekšējas informēšanas.

  2. 11.2. Pakalpojumus var apmaksāt dažādos veidos. Lietotājs atbild par korektu maksājuma instrukcijas ievērošanu, bet tā pārkāpuma gadījumā Okidoki OÜ negarantē naudas līdzekļu ieskaitīšanu. Citas maksājumu sistēmas reizēm var darboties nekorekti, un tādā gadījumā Okidoki OÜ neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar naudas līdzekļu ieskatīšanas neiespējamību.

  3. 11.3. Gadījumā, ja veicot maksājumu rodas problēmas, lietotājam ir jāvēršas pie viņu apkalpojošā operatora.

  4. 11.4. Okidoki OÜ atstāj sev tiesības neatmaksāt lietotājiem neizmantotos līdzekļus.

 12. 12. Līguma pārtraukšana un atteikums

  1. 12.1. Šis līgums tiek pārtraukts automātiski, bloķējot lietotāja kontu, bet neatbrīvo lietotāju no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma.

  2. 12.2. Okidoki OÜ ir tiesības vienpusējā kārtā atteikties no šī līguma, nobloķējot lietotāja kontu gadījumā, ja lietotājs nepilda savas saistības saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, prasīt saistību izpildi, līgumsodu un iesniegt prasību tiesā.

Vai raksts jums palīdzēja?