EST
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Kasutamisleping

Viimane muutmine: 12.04.2023

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Okidoki OÜ (edaspidi Okidoki OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja Okidoki OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas okidoki (edaspidi okidoki).

Registreerides ja asudes kasutama okidoki internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

 • ta on vähemalt 16-aastane

 • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud okidoki kasutamiseks

 • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

 • ta on okidoki lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Tingimused

1. Definitsioonid

1.1. okidoki — www.okidoki.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud okidoki võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Okidoki OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 11511100.

1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud okidoki internetikeskkonnas (sh ka muudel Okidoki võrku kuuluvatel veebilehtedel).

1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto okidoki internetikeskkonnas.

1.4. Teenus — kasutajale Okidoki OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav okidoki internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (okidoki konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).

1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Okidoki OÜ teenuste eest.

1.6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.

1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Okidoki OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.

1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.

1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, keelatud esemed.

1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.


2. Okidoki OÜ vastutus, õigused ja kohustused

2.1. Okidoki OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning okidoki internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.

2.2. Okidoki OÜ ei vastuta kõigis Okidoki kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.

2.3. Okidoki OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.

2.4. Okidoki OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust okidoki internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.

2.5. Okidoki OÜ omab õigust ühepoolselt muuta okidoki internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest okidoki internetikeskkonnas.

2.6. Okidoki OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende okidoki internetikeskkonnas avaldamisest.

2.7. Okidoki OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad okidoki, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).

2.8. Okidoki OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.

2.9. Okidoki OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.

2.10. Okidoki OÜ kohustub tagama teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Okidoki OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist okidoki internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Okidoki OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.


3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest okidoki internetikeskkonnas.

3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada okidoki internetikeskkonnas ainult ühte kontot.

3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud okidoki internetikeskkonnas.

3.4. Kasutaja kohustub käituma okidoki internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama okidoki internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.

3.6. Kasutaja kohustub kasutama okidoki internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.

3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta okidoki internetikeskkonnas.

3.8. Kasutaja vastutab ja tagab, et kuulutuse sisu, sealhulgas fotod, ei riku kolmandate isikute intellektuaalomandiõigusi.

3.9. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Okidoki OÜ-le kõikidest probleemidest okidoki internetikeskkonna kasutamisel.

3.10. Kasutaja on kohustatud informeerima Okidoki OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

3.11. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Okidoki OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid okidoki internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest okidoki internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.


4. Poolte vastutus

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.


5. Privaatsus

5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku Okidoki OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda Okidoki OÜ poolt edastatud teadete saamisest.

5.3. Okidoki OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.


6. Teated

6.1. Okidoki OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.


7. Vaidluste lahendamine

7.1. Okidoki OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.

7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.


8. Tõlgendamine

8.1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.


9. Lepingu rikkumine

9.1. Lepingu rikkumine on:

9.1.1. okidoki internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Okidoki OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.

9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);

9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Okidoki OÜ eelneva nõusolekuta;

9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta sõnumite saatmine (sh masspostitus);

9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada okidoki internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;

9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;

9.1.7. okidoki internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;

9.1.8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad okidoki internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad okidoki internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Okidoki OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.

9.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Okidoki OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.

9.3. okidoki internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Okidoki OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.

9.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Okidoki OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.


10. Muud tingimused

10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Okidoki OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.

10.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.

10.3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.

10.4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Okidoki OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

10.5. Juhul kui okidoki internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Okidoki OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab okidoki kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates okidoki internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

10.6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Okidoki OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Okidoki OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Okidoki OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Okidoki OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.

10.7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.


11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

11.1. Registreerumine on tasuta. Okidoki OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.

11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Okidoki OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Okidoki OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.

11.3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.

11.4. Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt Okidoki OÜ teenuste maksmisel.

11.5. Lepingu rikkumise korral jätab Okidoki OÜ endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.


12.  Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

12.2. Okidoki OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.


Kas see artikkel aitas sul probleemi lahendada?